Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Camperverhuur aan de Vecht

Onze Algemene Voorwaarden staan hieronder vermeld. Als u vragen heeft over onze Algemene Voorwaarden kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Camperverhuur aan de Vecht en de huurder.
 
Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk, aanvullend zijn overeengekomen.
 
Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
 
Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.
 

Reservering en betaling

Door ondertekening van de huurovereenkomst of door het volledig doorlopen van het reserveringsproces op de website of door het voldoen van de aanbetaling, gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs en waarborgsom.
 
De helft van de huur dient te worden voldaan na ontvangst van de huurovereenkomst. De resterende huursom en de borgsom van €1000,- dienen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden op rekening van Camperverhuur aan de Vecht.


Huurperiode
 
De huurperiode begint op de in de huurovereenkomst vermelde datum (normaal gesproken op vrijdag of op zaterdag) tussen 14:00 en 17:00 uur en eindigt op de in de huurovereenkomst vermelde datum (normaal gesproken op vrijdag of op zaterdag) om 10:00 uur.
 
Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door verhuurder schriftelijk is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.
 
Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van verhuurder, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van €175,- per dag, onverminderd de eventuele door verhuurder verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
 
Voor niet genoten huurdagen of bij het eerder terugbrengen van de camper vindt geen terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan) plaats.
 

Kilometers

Alle kilometers zijn bij de huurprijs inbegrepen bij een huur van twee weken of meer. Bij 1 week huur is maximaal 1750km vrij. Meerprijs voor extra km’s is in dat geval €0,30 p/km.
 

Bestuurder

Bestuurders moeten minimaal 23 jaar oud zijn en minstens 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B (dit is voldoende voor het besturen van al onze campers). Niet-Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd.
 
Alleen de bij naam in de boeking genoemde personen mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de camper besturen. Indien een andere dan genoemde bestuurder de camper gaat besturen, dient dit voor de aanvang van de huurperiode aangegeven te worden. Ook de andere bestuurder zal dan een geldig rijbewijs voor de huurperiode moeten overleggen.
 

Verzekering en eigen risico

De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA). Tevens is het casco, dat wil zeggen de camper zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie en pechhulpverzekering zijn geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van maximaal €1000,-. Voor €7,50 per dag (met een minimum van € 75,-) kan het eigen risico worden verlaagd naar €350,- per gebeurtenis. Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband, en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag vallen onder het eigen risico. Het verlaagd eigen risico is niet van toepassing bij schade ontstaan bij achteruitrijden en bij (dak)schade door laaghangende objecten (bovenhoofdse schade). Het verlaagd eigen risico is ook niet van toepassing bij schade aan derden.
 
Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen enzovoort is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur en/of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade, welke het gevolg is van handelen van de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de reisbagage of overige bezittingen van de huurder. Verhuurder raadt huurder aan om hiervoor een eigen verzekering af te sluiten.
 

Gebruik van de camper

Voor vertrek overlegt huurder schriftelijk aan verhuurder de personalia van alle medereizigers. Niet benoemde inzittenden kunnen geen rechten ontlenen aan deze voorwaarden.
 
Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en er op toezien 
dat de camper op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de camper te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
 
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door verhuurder uitgevoerd. Verhuurder zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient huurder de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil te controleren en zo nodig op peil te brengen.
Huurder dient ervoor te zorgen dat de camper uitsluitend op verharde wegen rijdt.
 
De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de groene kaart vermelde landen. Landen met een negatief reisadvies mogen niet bezocht worden. Als tijdens de reis een negatief reisadvies wordt afgegeven voor het land waar de huurder verblijft, dient men er zo snel mogelijk uit te vertrekken. Alle schade ten gevolge van het reizen door landen met een negatief reisadvies zijn voor risico van de huurder.
 
Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.
 
Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rij-onderricht, het trekken van andere voertuigen, het vervoeren van vracht, het tegen betaling vervoeren van personen, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.
 
Het is huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder.
 
De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de boeking te allen tijde de kennis en de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die voor goed besturen is vereist.

Verhuurder behoudt zich het recht voor gebruik te maken van telematische systemen voor ritregistratie.
 

Roken

Het is verboden in de gehele camper te roken. Bij overtreding hiervan zal de volledige borgsom worden ingehouden.
 

Huisdieren

Huisdieren zijn in overleg toegestaan. Hiervoor wordt een toeslag in rekening gebracht.
 
Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de camper, wanneer hiervoor door de verhuurder geen toestemming is verleend. Indien er in de camper een huisdier is meegenomen zonder toestemming van de verhuurder, dan wordt een bedrag van €500,- op de borg ingehouden, exclusief de eventuele door het huisdier gemaakte zichtbare schade.
 

Reparaties tijdens de huurperiode

Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de camper voordoen. Reparaties mogen in dergelijke gevallen slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende (opbouw/auto) merk. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de camper dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Bij reparaties boven €150,- is de huurder verplicht zich met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies.
 
Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van €150,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaat, kunnen zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij het ontbreken hiervan zullen deze kosten voor rekening van huurder zijn. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder.
 
De door huurder na toestemming van verhuurder gemaakte onderhouds- / reparatiekosten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst, deze voorwaarden of de wet.

Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding i.v.m. het niet te gebruiken onderdeel.
 

Schade aan de gehuurde camper

Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, 
verhuurder daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 8 uur na het voorval, in kennis te stellen.

Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van of vanwege verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.

Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en 
dit verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.

Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen 
(maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook
 al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.

Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

Voor ongevallen, beschadigingen of diefstal waarbij het gehuurde (en/of inventaris) betrokken is, geldt voor huurder het eigen risico.
 

Ontbinding van de overeenkomst

Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post. Tot 6 weken voor de aanvang van de huurperiode bedragen de kosten 50% van de huursom inclusief bijgeboekte opties, met een minimum van € 500,-. Bij annuleringen later dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom inclusief bijgeboekte opties verschuldigd. Verhuurder raadt huurder aan om een annuleringsverzekering af te sluiten voor alle medereizigers bij diens reisverzekering.
 
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:
  • Indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
  • Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde 
camper.
  • Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
  • Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

 
Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper

Indien verhuurder niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, zal verhuurder in eerste instantie trachten een andere camper aan huurder ter beschikking te stellen. Indien de verhuurder een redelijk alternatief aanbied, dient de huurder dit te accepteren. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Bij ontbinding van de huurovereenkomst zal verhuurder direct de reeds door huurder gedane betalingen terug betalen. Huurder vrijwaart verhuurder in dit geval voor alle aanspraken op schadevergoeding.
 

Aflevering en terugbezorging

Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk de camper, zowel aan binnen- als buitenzijde. Huurder verklaart door middel van ondertekening van het statusformulier dat het gehuurde compleet, gereinigd en in goede orde in ontvangst genomen is.

Bij terugkomst dient de camper in dezelfde staat te worden ingeleverd. Is dit niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht de kosten in rekening te brengen: schoonmaken van het interieur: maximaal € 250,-, legen en reinigen toiletcassette: €75,-, legen afvalwatertank: €50,-. Wanneer de camper niet met hetzelfde brandstof niveau is ingeleverd, zal €30,- voor het tanken + de brandstofkosten in rekening gebracht worden. Ontbrekende of defecte onderdelen van de inventarislijst of camper zullen worden verrekend. 
 

Eindafrekening

Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht verhuurder zich binnen 15 werkdagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.

Indien er sprake is van schade kan de eindafrekening pas opgemaakt worden nadat de schade is hersteld en/of nadat verzekeraars het dossier betreffende de schade hebben afgehandeld.

Indien een eindfactuur gewenst is voor de verzekering, kan verhuurder deze overleggen. Bij vragen kan de verzekeringsmaatschappij direct contact opnemen met verhuurder. Facturen van toeleveranciers of andere derde partijen worden nooit overlegd.

Boetes, tolheffingen, en overige overheidssancties zullen worden doorbelast aan de huurder, vermeerderd met €20 administratiekosten.
 

Parkeren in de stallingsruimte van verhuurder

Huurder kan van de mogelijkheid gebruikmaken om een auto te parkeren in de stallingsruimte van verhuurder gedurende de huurperiode.

Parkeren in de stallingsruimte van verhuurder geschiedt geheel op eigen risico. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade aan of diefstal van het voertuig van huurder.